Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště

 

Ředitel školy:

Mgr. David Klimeš

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  725 924 446

e-mail: klimes@zsdysina.cz

 

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Renata Šilhánková

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  774 989 735

e-mail: silhankova@zsdysina.cz

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Renata Šilhánková

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  774 989 735

e-mail: silhankova@zsdysina.cz

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Kateřina Palečková

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  737 285 323

e-mail: paleckova@zsdysina.cz

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 • 22. října 2020

Na následujícím odkaze najdete pozvánku na akci Posviť si na svou budoucnost. Podle všeho, celá akce bude probíhat online 13. 11. 2020, proto věnujte následující akci svou pozornost!

Posviť si na svou budoucnost

 

 • 19. října 2020

Milí deváťáci, vážení rodiče,

pracovní verze brožury Čím budu je na světě. Zatím jen pracovní verze, protože některé školy možná budou měnit datumy Dnů otevřených dveří. PROSÍM, věnujte této brožuře svou pozornost na následujícím odkaze. 

Brožura Čím budu 2020 - pracovní verze

Zároveň bych vás chtěla informovat o tom, že jsem pro vás právě vyzvedla Altasy školství na Úřadě práce. Tuto publikaci, která obsahuje veškeré informace k přijímacímu řízení na střední školy, počty přihlášených a přijatých v minulých letech, kódy do přihlášek a Dny otevřených dveří. 

Pro každého žáka je určena jedna publikace, kterou si můžete vyzvednout ve škole. K dispozici je
u paní sekretářky Nikol Žaloudek Krýslové každý den od 8 - 15,30 hodin. Kdybyste cokoliv potřebovali, jsem vám ve škole plně k dispozici, ale vzhledem k distanční a online výuce nejsem vždy v ředitelně.

 

 • 9. října 2020

Vážení rodiče,

protože se množí dotazy z vaší strany ohledně návštěvy žáků na Úřadě práce v rámci výběru povolání, dovoluji si informovat o tom, jak vedení Úřadu práce rozhodlo:

- Atlasy školství budou předány škole po telefonické domluvě (koncem října) - k žákům se tedy dostanou prostřednictvím třídního učitele

-brožura Čím budu a Dny otevřených dveří budou zaslány (po autorizaci středními školami) elektronickou podobou

-návštěvy žáků v prostorách ÚP k volbě povolání se nebudou letos realizovat. Jako náhradu přemýšlí pracovnice ÚP o online besedách přes Skype nebo Teams. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se však předpokládá, že naroste potřeba individuálního poradenství pro žáky a jejich rodiče. K této službě slouží letáček (viz níže umístěný)

 

 • 20. září 2020

Vážení rodiče,

na začátku školního roku se na vás obracím, resp. na žáky 9. třídy a ráda bych vás informovala
o možnostech výběru a volbě střední školy pro vaše děti.

 

INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ A K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

1. Při výběru SŠ zvážit

 • Vaše osobnost – zájmy, schopnosti, dovednosti, prospěch, zdravotní stav (alergie, pohyb, možnosti, …), talent
 • Informace o oboru – poptávka/uplatnění na trhu práce, činnosti povolání, pracovní prostředí povolání, jaké je potřeba vzdělání pro povolání
 • Informace o škole – finanční náročnost studia (školné na soukromých školách, dojíždění a ubytování atd.), kvalita školy, dosažitelnost oboru – kolik přijímají studentů na daný obor

 

2. Kde hledat informace

 • Brožura „Čím budu“ (lze najít v elektronické podobě: na webových stánkách školy nebo na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/ips
 • Brožura „Atlas školství“ 
 • www.infoabsolvent.cz (přehled SŠ v celé ČR) 
 • www.studujvpk.cz
 • Internetové stránky škol
 • Dny otevřených dveří na středních školách
 • Individuální konzultace na středních školách
 • Denní tisk, letáčky v MHD, nástěnka na škole
 • Úřad práce v Plzni – Informační a poradenské středisko (Kaplířova 7, 320 73 Plzeň)
 • Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni – pomáhá nerozhodnutým – „profesní poradenství“ (Částkova 78, 301 00 Plzeň, 377 468 172)

 

3. Příprava na přijímací zkoušky

 • Přípravné kurzy na některých SŠ
 • Internet
 • Literatura – přijímací zkoušky z M, ČJ, všeobecné studijní předpoklady
 • cermat.cz – testy z předchozích let

 

4. Přihláška na SŠ

 • Na jednu přihlášku se vypisují obě školy (vyhotovit 2 výtisky pro zaslání na příslušné školy)
 • Přihlášky jsou na obě školy/obory totožné
 • Přihlášky se odevzdávají přímo ředitelům středních školu do 1. března, do 30. listopadu, v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou
 • V dalších kolech přijímacího řízení se na přihlášku vypisuje pouze 1 škola

 

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách:

www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Nové informace týkající se přijímacích zkoušek na střední školy

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO 4LETÉ OBORY SE BUDE KONAT 8. 6. 2020

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO VÍCELETÁ GYMNÁZIA SE BUDE KONAT 9. 6. 2020

v náhradním termínu v obou případech 23. 6. 2020. Uchazeč se ale může zřádného termínu omluvit ve lhůtě 3 dnů po jeho konání, tj. nejpozději 11. 6. nebo 12. 6. 2020. Povinnost ředitele školy, která nekoná školní přijímací zkoušku, je zaslat uchazeči pozvánku k náhradnímu termínu konání jednotné přijímací zkoušky alespoň 10 pracovních dnů předem. Současně ale platí, že termín konání náhradního termínu se zveřejňuje na webových stránkách školy nejpozději 10 pracovních dnů předem vsouladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2020 Sb., tj. nejpozději 9. 6. 2020.

Na následujícím odkazu se můžete seznámit s novými podmínkami přijímacího řízení na střední školy.

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 byly žákům 9. třídy rozdány zápisové lístky na vzdělávání na střední školu pro školní rok 2020/21. Tyto zápisové lístky mají registrační číslo a jsou evidovány, proto byly vydány oproti podpisu žáků. Zároveň žáci obdrželi 2 přihlášky na střední školy.  Tyto přihlášky musí žáci na danou školu odevzdat nejpozději 1. 3. 2020. Prosím, nenechávejte tento krok na poslední chvíli! V případě, že by se vyskytl nějaký problém, určitě můžete kdykoliv s přihláškou nebo vaším dotazem přijít a domluvit se. Jsem vám k dispozici kdykoliv, nejlépe po telefonické domluvě. 

Žáci 5. třídy dostanou přihlášky v pondělí 3. 2. 2020 v rámci třídnické hodiny. V případě přijetí na osmileté gymnázium mi, prosím, o této skutečnosti informormujte (telefonicky nebo prostřednictvím třídního učitele). Ihned vám na počkání vydám zápisový lístek, který donesete na gymnázium, kam bylo vaše dítě přijato.

 

 

Přihlášky na střední školu

 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 31. listopadu 2019
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 28. února 2020

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře přihlášek obdržíte ve škole.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou

 

Pro 9.ročník brožura s přehledem oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2020/2021:

ČÍM BUDU 2020/2021

Přehled Dnů otevřených dveří konaný ve školním roce 2019/20

Vzkazník pro deváťáky

 

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště

Ve škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Toto pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá vedení školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

 

Cíl:

 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • zkvalitnit sociální klima škol
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • pracovat s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílet se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílet se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

 

Školní poradenské pracoviště se tvoří:

 • vedení školy
 • výchovný poradce (kariérový poradce)
 • školní metodik prevence

 

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním metodikem prevence a vedením školy
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • spolupracuje se školním metodikem prevence

 

Školní metodik prevence:

 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům