Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště

 

Ředitel školy:

Mgr. David Klimeš

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  725 924 446

e-mail: klimes@zsdysina.cz

 

 

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Renata Šilhánková

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  774 989 735

e-mail: silhankova@zsdysina.cz

 

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Renata Šilhánková

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  774 989 735

e-mail: silhankova@zsdysina.cz

 

 

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Kateřina Palečková

Konzultační hodiny: kdykoliv dle domluvy

Telefonní kontakt:  737 285 323

e-mail: paleckova@zsdysina.cz

 

Ve škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Toto pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá vedení školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

 

Cíl:

 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • zkvalitnit sociální klima škol
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • pracovat s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílet se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílet se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

 

Školní poradenské pracoviště se tvoří:

 • vedení školy
 • výchovný poradce (kariérový poradce)
 • školní metodik prevence

 

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním metodikem prevence a vedením školy
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • spolupracuje se školním metodikem prevence

 

Školní metodik prevence:

 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům

 

Pro 9.ročník brožura s přehledem oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2019/2020:

Čím budu